Gå till huvudmeny

Brandsäkerhetslösningar för människors och byggnaders säkerhet

Ett ventilationssystem ska vid brand inte tillåtas sprida brand och brandgas. Utifrån vår kunskap och långa erfarenhet har vi utvecklat en rad produkter och system för brandskydd i alla typer av byggnader och verksamheter. De svenska byggreglerna för brandskydd har utvecklats i takt med att kunskapen om bränder fördjupats. Detaljkrav och schablonlösningar överges till förmån för funktionskrav och en helhetssyn på brandskydd. För att på egen hand utvärdera om utförandet av brandskyddet uppfyller kraven behövs mer kunskap än för att använda gamla praxismetoder. Funktionskraven erbjuder större flexibilitet men ställer också högre krav på projektören. Personer med olika specialistkompetenser som samarbetar för att ta fram det optimala brandskyddet kan väntas bli det normala arbetssättet i framtiden. Erfarenheter visar att brandskyddet behöver förbättras. En helhetssyn på ventilationssystemet med krav från projektör, byggherre, beställare och nyttjare ger den bästa lösningen under byggnadens hela livslängd.