Wróć do głównej zawartości
2022-05-03

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych – znak B

Od 31-12-2021 zaczęły obowiązywać nowe wymagania dla wyrobów wentylacyjnych

Znak budowlany B jest obecny w branży wykonawczej już od wielu lat, a jego wprowadzenie i stosowanie reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i dotyczy znakowania znakiem CE oraz innymi znakami jakości wyrobu. Natomiast wyroby, dla których nie ma europejskich norm lub dla których nie powstała europejska ocena techniczna, mogą być bezpiecznie użytkowane, jeśli są oznakowane literką B. To polski krajowy znak, który nanosi się, jeśli produkt spełnia wymagania polskiej normy lub posiada Aprobaty Techniczne. Znak budowlany B nadaje się produktom w oparciu o ustawę o wyborach budowlanych wraz z uaktualnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia z dnia 17 listopada 2016 r powstała grupa 36, która nakłada na producentów i importerów wyrobów nowy obowiązek: pozyskanie od jednostek oceny technicznej dokumentów określanych jako Krajowe Oceny Techniczne (w skrócie KOT-y) lub przedstawienie jego równoważnika, np. Europejskiej Oceny Technicznej (w skrócie EOT-y)

 

 

Proces uzyskania KOTa i zakres obowiązkowych i opcjonalnych badań na podstawie ITB


Ilość deklarowanych właściwości jest w zasadzie dowolna i nie ogranicza się do powyższych


Ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób listy właściwości jakie producent lub importer może zawrzeć w dokumentacji wyrobu. Dlatego oprócz wymienionych powyżej zdarza się iż w KOT znajdują się takie informacje jak:


1) Zasięg strugi powietrza i jego charakterystyka działania w wybranych kierunkach
2) Odporność na korozję i możliwość stosowania w różnych środowiskach (PN EN ISO 12944-2)
3) Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (zgodnie z procedurami w PN-EN 13501-1 + A1:2010)
4) Właściwości akustyczne po stronie tłumienia z/do kanału wentylacyjnego

oraz wiele innych które producent/importer może wykazać i uzyskać weryfikację raportów z tych badań np. przez Zakład Fizyki ITB

 

Zobacz PDF >>

 

 

 

Proces uzyskiwania KOT z sukcesami

 

Firma FG pozyskała już niezbędne dokumenty na następujące produkty nawiewne:


Nawiewniki (dysze nawiewne) DDAA, DDBA, DKAA, DKBA, DKOA, DRAA, DRBA, DSAA i DSBA, nawiewniki KHDA i nawiewniki dalekiego zasięgu UDZB i SDZA

 

Wciąż w przygotowaniu:

Firma FG jest na ukończeniu procesu uzyskania niezbędnych dokumentów na następujące wyroby:


nawiewniki i wywiewniki PZKA, PWKA, PHKA, PSWB, ODZA, NWCA, NWPA, KHAA, NPDA i NWPP


regulatory przepływu i przepustnice EMSS, EMSD, ULSA, ULDA, ERVA, ERPA, EMAS, EMAE, BDEP, ERMA, EMSF i IRIS

 

 

Słowo Przestrogi

 

Proces uzyskiwania odpowiednich dokumentów i zaświadczeń jest przede wszystkim długotrwały, ale i kosztowny, dlatego już wielokrotnie spotykamy się z próbą ignorowania lub obchodzenia przepisów o obowiązku stosowania znaku budowlanego dla elementów wymienionych w rozporządzeniu i grupie 36. Natomiast jak można przeczytań na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego konsekwencją dla Producenta lub Importera są bardzo dotkliwe i nie ograniczają się tylko do kar pieniężnych, ale Urząd może wydać dodatkowo decyzję zakazującą dalszego udostępniania wyrobu budowlanego, odkupienie wyrobu wraz nakazem powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu budowlanego o stwierdzonych niezgodnościach oraz decyzję o zniszczeniu wyrobu budowlanego na koszt producenta, importera lub sprzedawcyWykaz kar przewidzianych w przepisach:

Kary te nakłada, w drodze decyzji, właściwy organ prowadzący postępowanie (zob. art. 36j ust. 1 i 2 ustawy). Są one nakładane na podmioty gospodarcze w przypadkach i w wysokościach określonej przepisami art. 36a-36i ustawy:

 

 • Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
 • Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
 • Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
 • Producent, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przechowywania deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji, dokumentacji technicznej, lub sporządza je niezgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach rozporządzenia nr 305/2011 albo przepisach niniejszej ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
 • Producent, który nie dopełnia obowiązków dołączania lub udostępniania wraz z wyrobem budowlanym, podlegającym obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym:

 

 1. informacji towarzyszącej temu oznakowaniu wraz z informacją umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego, lub
 2. kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji, lub
 3. instrukcji stosowania, instrukcji obsługi lub informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

 

 • podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
 • Importer, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia informacji umożliwiających jego identyfikację na wyrobie budowlanym podlegającym obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
 • Importer, który nie dopełnia obowiązku zapewnienia udostępnienia dokumentacji technicznej właściwemu organowi, lub przechowywania kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.
 • Sprzedawca, który udostępnia na rynku krajowym wyrób budowlany, podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania lub bez informacji towarzyszącej temu oznakowaniu, lub do którego nie jest dołączona lub udostępniona deklaracja właściwości użytkowych albo krajowa deklaracja, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

 

Ważne linki:

https://www.itb.pl/faq-dla-wyrobow-z-grupy-36.html

https://www.itb.pl/krajowe-oceny-techniczne-kot.html

Wyjaśnienia przepisów o wyrobach budowlanych | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)